Retirement planning

Noteikumi Un Nosacījumi

Pirms mūsu pakalpojuma izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus.

Interpretācija Un Definīcijas

Interpretācija

Vārdiem, kuru sākuma burts ir rakstīts ar lielo burtu, ir nozīme, kas definēta saskaņā ar šādiem nosacījumiem. Tālāk norādītajām definīcijām ir viena un tā pati nozīme neatkarīgi no tā, vai tās ir vienskaitlī vai daudzskaitlī.

Definīcijas

Šo noteikumu un nosacījumu izpratnē:

 • Filiāle ir vienība, kas kontrolē, ko kontrolē vai atrodas kopīgā kontrolē ar pusi, kur “kontrole” nozīmē īpašumtiesības uz 50% vai vairāk akciju, līdzdalības kapitālā vai citus vērtspapīrus, kas ir tiesīgi balsot direktoru vai citas vadošās iestādes ievēlēšanā. .
 • Valsts attiecas uz: Rīga, Latvija
 • Uzņēmums (šajā līgumā saukts par “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mums” vai “Mūsu”) attiecas uz retirementhelpcenters.com, Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.
 • Ierīce ir jebkura ierīce, kas var piekļūt Pakalpojumam, piemēram, dators, mobilais tālrunis vai digitālā planšetdators.
 • Pakalpojums attiecas uz vietni.
 • Noteikumi un nosacījumi (saukti arī par “Noteikumi”) ir šie Noteikumi un nosacījumi, kas veido visu līgumu starp Jums un Uzņēmumu par Pakalpojuma lietošanu.
 • Trešās puses sociālo mediju pakalpojums ir jebkurš pakalpojums vai saturs (tostarp dati, informācija, produkti vai pakalpojumi), ko nodrošina trešā puse, ko Pakalpojums var parādīt, iekļaut vai padarīt pieejamu.
 • Vietne attiecas uz retirementhelpcenters.com, kas pieejama no https://retirementhelpcenters.com/
 • Jūs saprotat personu, kas piekļūst Pakalpojumam vai izmanto to, vai uzņēmumu vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī persona piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto, ja piemērojams.

Atzinība

Šie ir Noteikumi un nosacījumi, kas regulē šī Pakalpojuma izmantošanu, un līgums, kas darbojas starp Jums un Uzņēmumu. Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka visu lietotāju tiesības un pienākumus saistībā ar Pakalpojuma lietošanu.

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat un ievērojat šos noteikumus un nosacījumus. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kas piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto.

Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Ja nepiekrītat kādai šo Noteikumu un nosacījumu daļai, jūs nevarat piekļūt Pakalpojumam.

Jūs apliecināt, ka esat vecāks par 18 gadiem. Uzņēmums neļauj personām, kas jaunākas par 18 gadiem, izmantot Pakalpojumu.

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga arī no tā, vai piekrītat un ievērojat Uzņēmuma Privātuma politiku. Mūsu Privātuma politikā ir aprakstītas mūsu politikas un procedūras attiecībā uz jūsu personiskās informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad lietojat Lietojumprogrammu vai vietni, un informē jūs par jūsu privātuma tiesībām un to, kā likums jūs aizsargā. Pirms mūsu pakalpojuma izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet mūsu privātuma politiku.

Saites Uz Citām Vietnēm

Mūsu Pakalpojumā var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder Uzņēmumam vai to nekontrolē.

Uzņēmums nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka Uzņēmums nav tieši vai netieši atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies vai, iespējams, ir radušies vai saistībā ar šāda satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem, kas pieejami vietnē. vai izmantojot šādas tīmekļa vietnes vai pakalpojumus.

Mēs ļoti iesakām jums izlasīt noteikumus un nosacījumus un privātuma politikas attiecībā uz jebkuru trešo pušu vietni vai pakalpojumu, ko apmeklējat.

Izbeigšana

Mēs varam pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības jebkura iemesla dēļ, tostarp bez ierobežojumiem, ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus.

Pēc izbeigšanas Jūsu tiesības izmantot Pakalpojumu tiks nekavējoties izbeigtas.

Atbildības Ierobežojums

Neatkarīgi no jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties, visa Uzņēmuma un jebkura tā piegādātāja atbildība saskaņā ar jebkuru šo noteikumu nosacījumu un jūsu ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis par visu iepriekš minēto ir ierobežota līdz summai, ko jūs faktiski samaksājāt, izmantojot Pakalpojumu, vai 100 USD. ja neesat neko iegādājies, izmantojot Pakalpojumu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmums vai tā piegādātāji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem īpašiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, zaudējumi par peļņas zaudēšanu, datu zudumu vai cita informācija, kas paredzēta uzņēmējdarbības pārtraukumiem, miesas bojājumiem, privātuma zaudēšanai, kas izriet no Pakalpojuma, trešās puses programmatūras un/vai trešās puses aparatūras, kas tiek izmantota kopā ar Pakalpojumu, vai jebkādā veidā saistīta ar Pakalpojuma izmantošanu vai nespēju to izmantot, vai citādi saistībā ar jebkuru šo Noteikumu nosacījumu), pat ja Uzņēmums vai kāds piegādātājs ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību un pat tad, ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis neatbilst tā galvenajam mērķim.

Dažos štatos nav atļauts izslēgt netiešas garantijas vai ierobežot atbildību par nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas nozīmē, ka daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem var nebūt spēkā. Šajos štatos katras puses atbildība tiks ierobežota, ciktāl to pieļauj likums.

Atruna “KĀD IR” Un “KĀ PIEEJAMS”.

Pakalpojums tiek sniegts Jums “KĀDS IR” un “KĀ PIEEJAMS” un ar visām kļūdām un defektiem bez jebkāda veida garantijas. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Uzņēmums savā vārdā un savu Saistīto uzņēmumu, un to attiecīgo licences devēju un pakalpojumu sniedzēju vārdā nepārprotami atsakās no visām garantijām, neatkarīgi no tā, vai tās ir tiešas, netiešas, likumā noteiktās vai citādas, attiecībā uz Pakalpojums, tostarp visas netiešās garantijas par piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim, īpašumtiesībām un tiesību nepārkāpšanu, kā arī garantijas, kas var rasties darījumu, darbības, lietošanas vai tirdzniecības prakses rezultātā. Neierobežojot iepriekš minēto, Uzņēmums nesniedz nekādu garantiju vai saistības, kā arī nesniedz nekādu apliecinājumu, ka Pakalpojums atbildīs Jūsu prasībām, sasniegs paredzētos rezultātus,

Neierobežojot iepriekš minēto, ne Uzņēmums, ne kāds no uzņēmuma nodrošinātājiem nesniedz nekādus skaidrus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas: (i) attiecībā uz Pakalpojuma darbību vai pieejamību vai informāciju, saturu un materiāliem vai produktiem. iekļauts tajā; (ii) ka Pakalpojums būs nepārtraukts vai bez kļūdām; (iii) par jebkuras Pakalpojumā sniegtās informācijas vai satura precizitāti, uzticamību vai aktualitāti; vai (iv) ka Pakalpojumā, tā serveros, saturā vai e-pastā, kas nosūtīts no Uzņēmuma vai tās vārdā, nav vīrusu, skriptu, Trojas zirgu, tārpu, ļaunprātīgas programmatūras, laika bumbu vai citu kaitīgu komponentu.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt noteikta veida garantijas vai ierobežojumus piemērojamajām patērētāja likumā noteiktajām tiesībām, tāpēc daži vai visi iepriekš minētie izņēmumi un ierobežojumi uz Jums var neattiekties. Bet šādā gadījumā šajā sadaļā noteiktie izņēmumi un ierobežojumi tiek piemēroti vislielākajā mērā, kas ir izpildāms saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Vadošais Likums

Šos Noteikumus un Pakalpojuma lietošanu regulē valsts tiesību akti, izņemot tās likumu kolīziju normas. Uz Lietojumprogrammas lietošanu var attiekties arī citi vietējie, valsts, valsts vai starptautiskie likumi.

Strīdu Izšķiršana

Ja Jums ir kādas bažas vai strīdi par Pakalpojumu, Jūs piekrītat vispirms mēģināt atrisināt strīdu neformāli, sazinoties ar Sabiedrību.

Eiropas Savienības (ES) Lietotājiem

Ja esat Eiropas Savienības patērētājs, jūs gūsit labumu no visiem obligātajiem tiesību aktiem tajā valstī, kurā dzīvojat.

Savienoto Valstu Juridiskā Atbilstība

Jūs apliecināt un garantējat, ka (i) neatrodaties valstī, uz kuru attiecas Amerikas Savienoto Valstu valdības embargo vai kuru Amerikas Savienoto Valstu valdība ir norādījusi kā “teroristus atbalstošu” valsti, un (ii) jūs neesat iekļauts jebkurā Amerikas Savienoto Valstu valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā.

Atdalāmība Un Atteikšanās

Atdalāmība

Ja kāds šo Noteikumu nosacījums tiks atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, šāds noteikums tiks mainīts un interpretēts tā, lai pēc iespējas sasniegtu šāda noteikuma mērķus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un pārējie noteikumi turpinās darboties pilnā apmērā.

Atteikšanās

Izņemot šeit paredzētos gadījumus, tiesību neizmantošana vai saistību izpildes prasība saskaņā ar šiem Noteikumiem neietekmē puses spēju izmantot šādas tiesības vai pieprasīt šādu izpildi jebkurā laikā pēc tam, kā arī atteikšanās no pārkāpuma nav uzskatāma par atteikšanos no jebkuru turpmāku pārkāpumu.

Tulkošanas Interpretācija

Šie noteikumi un nosacījumi, iespējams, ir tulkoti, ja mēs tos esam darījuši jums pieejamus mūsu Pakalpojumā. Jūs piekrītat, ka strīda gadījumā noteicošais ir oriģinālais teksts angļu valodā.

Izmaiņas Šajos Noteikumos Un Nosacījumos

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai aizstāt šos Noteikumus. Ja pārskatīšana ir būtiska Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai paziņotu par to vismaz 30 dienas pirms jaunu noteikumu stāšanās spēkā. To, kas ir būtiskas izmaiņas, noteiksim pēc mūsu ieskatiem.

Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai to izmantot pēc tam, kad šie labojumi ir stājušies spēkā, jūs piekrītat pārskatītajiem noteikumiem. Ja pilnībā vai daļēji nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet lietot vietni un Pakalpojumu.

Sazinies Ar Mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem un nosacījumiem, varat sazināties ar mums:

 • Pa e-pastu: adm@retirementhelpcenters.com
 • Pa tālruņa numuru: 67807096

Par mums

Pensiju plānošana ir Latvijas pensionāru kopiena, kas sniedz pensiju konsultāciju, pensiju plānošanas un juridiskās palīdzības pakalpojumus. Mūsu ekspertu komanda cenšas palīdzēt saviem klientiem sasniegt viņu finanšu mērķus un pieņemt apzinātus lēmumus par savu nākotni.

Connect

SIA Accuratio
Reģ.Nr.: 40003896256
Krišjāņa Valdemāra iela 23, Rīga, LV-1010

Tālrunis 67807096